Právní formy podnikání v kostce

Podniky jednotlivce

Živnost
o Soustavně provozovaná činnost, kterou provádíte za účelem dosažení zisku, pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost
o podmínky obecné (věk, svéprávnost, dluhy vůči státu, bezúhonnost)
o podmínky specifické (vyučení v oboru)
o živnosti jsou ohlašovací a koncesované
o malé výroby
o není stanovená výše kapitálu
o můžete přijít o všechno, jelikož ručíte vlastním majetkem
Ostatní
týmová práce

Obchodní korporace (společenství více osob)

Družstvo
Obchodní společnost
o Evropská společnost
§ Evropská obdoba akciové společnosti
o Evropské hospodářské zájmové sdružení
§ Evropská obdoba veřejné obchodní společnosti
pracovní příchod
o Kapitálové
§ Akciová společnost
· Obtížně se zakládají
· Regulují je státy
· Je třeba určitý základní kapitál (2 mil. Kč, 80tis. EUR)
· Vlastníci neručí osobním majetkem
· Kapitál je rozdělen na určitý počet akcií
· Společnost je „rozprodána“ mezi akcionáře po kouskách
· Za závazky ručí společnost celým svým majetkem
· Hlavní orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada
§ Společnost s ručením omezeným
· Obtížně se zakládají
· Regulují je státy
· Je třeba určitý základní kapitál (1 Kč)
· Vlastníci neručí osobním majetkem
· Ztráty a zisky se rozdělují mezi společníky na základě velikosti vkladu
· Nejvyšší orgán je valná hromada
· Za společnost jednají jednatelé
o Osobní
§ Veřejná obchodní společnost
· Alespoň 2 osoby
· Ručí společně a nerozdílně veškerým svým majetkem i osobním
· Mohou přijít o všechno
· Musí být právně upraveny vztahy mezi společníky
· Celé je to závislé na vztazích společníků
práce s dlátem
§ Komanditní společnost (smíšená s kapitálovou)
· Smíšená obchodní společnost je kombinací osobní a kapitálové obchodní společnosti
· Taková firma může mít dva typy společníků
o Komplementáři – platí pro ně to, co pro v.o.s. (pracují a ručí i svým osobním majetkem)
o Komanditisté – platí pro ně to, co pro s.r.o. (většinou dodávají kapitál)